+48 722 03 04 05

Zadzwoń do nas!
@

biuro@piecco.eu

Masz pytania? Napisz do nas!
f

Warunki bezpiecznej eksploatacji

Przed przystąpieniem do uruchomienia kotła należy:

- uzupełnić wodę w obiegu (twardość wody poniżej 2°n i ph >7) oraz odpowietrzyć układ wodny kotła i instalacji;
- sprawdzić szczelność połączeń;
- uzupełnić zbiornik opałem;
- sprawdzić skuteczność wentylacji wywiewno - nawiewnej kotłowni;
- sprawdzić drożność komina;
- otworzyć właściwe zawory odcinające;
- sprawdzić urządzenia zabezpieczające układ grzewczy;
- skontrolować sprawność przyrządów pomiarowych;
- ustawić przepustnicę powietrza na minimalną wydajność;
- ustawić parametry wg instrukcji sterownika – parametr serwisowy (ustawia serwis lub producent);
- ustawić sterownik na pracę ręczną;
- podać węgiel do górnej krawędzi palnika;
- rozpalić ogień przy pomocy drewna lub rozpałki (ogień podać przez otwartą furtę), przez wziernik kontrolować proces palenia.

UWAGA!
Podczas rozpalania i kontroli procesu palenia przez wziernik ( luk rewizyjny ) należy używać maski ochraniającej oczy i twarz oraz rękawic ochronnych.

                                     

- uruchomić wentylator;
- po uzyskaniu stabilnego żaru na całej powierzchni palnika przełączyć sterowanie ręczne na automatyczne;
- zwiększać stopniowo dopływ powietrza aż do momentu zakończenia wydostawania się dymu z komina;
- w zależności od poboru ciepła przez instalację grzewczą, wyregulować czasy: podawania węgla, przerwy w podawaniu, podtrzymaniu, pamiętając o regulacji dopływu powietrza (im większa ilość podawanego węgla tym więcej powietrza).

Wydostający się dym z komina świadczy miedzy innymi o niedostatecznej ilości powietrza w palenisku – należy wtedy wyregulować dopływ powietrza przepustnicą dmuchawy.

Pierwszego uruchomienia kotła dokonuje upoważniony przez producenta lub sprzedawcę serwis lub instalator.

Praca ciągła kotła:

Dla utrzymania pracy ciągłej kotła należy:
- dostosować nastawy sterownika oraz wydatek powietrza do aktualnego zapotrzebowania na ciepło;
- uzupełniać okresowo węgiel w zbiorniku (w węglu nie mogą znajdować się drewniane, żelazne lub inne odpadki mogące zablokować ślimak); przed otwarciem pokrywy zbiornika należy wyłączyć pracę kotła (dmuchawy);
- usuwać popiół z szuflady (stosować rękawice ochronne);
- opróżniać przegrody dymowe z pyłu przez otwarcie zasuwy (stosować rękawice ochronne);
- stosować węgiel zgodnie z zaleceniami „Instrukcji obsługi”;

UWAGA!
Mokry węgiel przyspiesza zużycie podajnika, zbiornika, kotła i komina.

- uruchamiać urządzenia czyszczące raz na dobę (minimalnie raz  na 3 doby)przez obracanie pokrętła w skrajnych położeniach do oporu; przed uruchomieniem czyszczenia wyłączyć pracę kotła (dmuchawy);

UWAGA!
Czynności te wykonywać zgodnie z instruktażem pokazowym serwisu / instalatora.

- szczelnie zamykać pokrywę zbiornika paliwa oraz drzwiczki popielnika;
- wymieniać okresowo zużywający się deflektor spalin;
- do sprzęgła przeciążeniowego używać zalecanych bezpieczników stalowych o średnicy φ 6 mm wg PN-76/M-82001;
- dla przedłużenia żywotności kotła oraz zmniejszenia osadzenia nagaru w palenisku zaleca się utrzymywanie temperatury wody powrotnej powyżej 45°C a temperaturę wody w kotle w zależności od poboru od 56°C do 70°C.

UWAGA!
System bezpieczeństwa w sterowniku Cobra zatrzymuje pracę kotła po osiągnięciu temperatury wody powyżej 80°C. Ponowne załączenie możliwe jest po ostygnięciu wody poniżej 80°C i można tego dokonać po stwierdzeniu przyczyny przekroczenia temperatury.
W przypadku awarii lub stwierdzenia nieprawidłowości w pracy kotła, należy go wyłączyć na sterowniku i wyjąć wtyczkę zasilania oraz skonsultować się z producentem / serwisem.

Wygaszanie kotła:

W przypadku konieczności wygaszenia kotła na dłuższy okres (awaria, koniec sezonu grzewczego) należy:
- opróżnić zbiornik i podajnik z węgla i miału;
- wyłączyć sterownik i wyjąć wtyczkę zasilania;
- wyczyścić palnik;
- zdemontować urządzenia czyszczące i wyczyścić: komorę paleniska, płomieniówki, kolektor spalin, kanały dymowe; usunąć pył z wyczystki;

- wlać olej w szczelinę między rurami urządzenia czyszczącego.
- pozostawić otwarte drzwiczki popielnika i pokrywę zbiornika w celu odparowania skroplonej wody;

UWAGA!
Czyszczenie wykonać na ciepłym kotle, zanim na ściankach skropli się para wodna. Ścianki paleniska, kolektora spalin, płomieniówek należy zakonserwować olejem.

Z kotła podczas eksploatacji nie powinien wydostawać się dym do kotłowni.

Dym może pojawić się po otwarciu popielnika, wziernika lub zbiornika na węgiel. Może to być związane z zakłóceniem wentylacji kotłowni lub:

- przepełnionymi przegrodami dymowymi;
- brakiem drożności płomieniówek w wymienniku;
- brakiem drożności komina;
- niedostateczną wielkością ciągu kominowego.

Dym może pojawić się także w wyniku nieszczelności na zamknięciach:

zbiornika, drzwiczek popielnika, wziernika lub uszczelnieniach między poszczególnymi zespołami kotła. Układ wodny (naczynie zbiorcze) nie może być narażony na zamarznięcie. Nie należy rozpalać kotła, jeżeli zachodzi takie podejrzenie.

W celu usunięcia ww nieprawidłowości należy:

- przewietrzyć kotłownię;uruchomić podajnik w celu usunięcia żaru do popielnika;
- wyłączyć sterownik (wyjąć wtyczkę z gniazdka);
- nie rozpalać kotła bez dokładnego rozpoznania i usunięcia przyczyny nieprawidłowości(w razie potrzeby należy zasięgnąć porady serwisu).

UWAGA!
Przebywanie w dymie grozi zatruciem.
W przypadku zadymienia, w pierwszej kolejności należy przewietrzyć pomieszczenie
a następnie przystąpić do usuwania nieprawidłowości. Przed otwarciem wziernika należy chronić twarz i oczy – maską, ręce – rękawicami.